SINGLE-CIRCUIT AND DUAL-CIRCUIT HEAT PUMP SYSTEMS. INTERRELATION OF PHYSICAL PROCESSES AND EFFICIENCY

Keywords: heat pump, dual-circuit heat pump, energy of environment, renewable energy sources.

Abstract

It contains the theoretical analysis of special aspects of the use and technologies used for single and dual circuit heat pump systems. The analysis of major disadvantages of single circuit heat pump systems is conducted. It is analytically proved that heat exchange process occurs at variable temperatures of the heat source and heat sink and it causes stray load loss in an evaporator and condenser and, correspondently, it decreases the coefficient of performance of the heat pump system. Experiments proved that decrease of the coefficient of performance is not positively associated with increase of the temperature of supply heat transfer medium, but it has some acceleration caused by increase of the system heat loss related to increase of pressure and temperature. It demonstrates functioning model of the experimental dual circuit heat pump system developed and designed by UKRSGRI. It describes the research procedure. It contains specifications of measuring equipment used for the experimental system model and of software used for archiving and visualization of data obtained during research conduction. It states the results of scientific work received by theoretical calculations and experimental testing of the heat pump system efficiency depending on one or dual circuit version. The dependence of heat pump coefficient of performance on the number of circuits is shown. It explains the dependence of the heat pump system efficiency on characteristics of the primary source of low-grade heat and design features of the heat supply system. The conclusion is drawn that the dual circuit system with circuits connected in series is more efficient than the single circuit one. Ref. 8, tab. 8, fig. 4.

Author Biographies

S. Goshovskyi, Ukrainian State Geological Research Institute 04114, 78A Avtozavodska St., Kyiv, Ukraine

Goshovskyi.jpgInformation about the author: director of the Ukrainian State Geological Research Institute, professor, doctor of technical sciences. Sergii Goshovskyi’s fundamental research on the application of geophysical methods on application of geophysical methods to study rocks and explosion energy in wells construction technology for search and exploration of oil and gas, has laid the fundamentally new scientific basis for Ukrainian science to study of the geological environment and explosive device design used in the deep wells.
With his participation explored several oil and gas deposits, which have economic importance for Ukraine.
Education: Taras Shevchenko National University of Kyiv. Specialty: geologist – geophysicist
Research area: mineral resource base of Ukraine research, methods of geological and geophysical research, a technology of oil and gas production intensification, drilling technology, technology of the explosion energy using, engineering.
Publications: over 350 scientific publications, including 19 monographs, and 154 inventions and patents.

O. Zurian, Ukrainian State Geological Research Institute 04114, 78A Avtozavodska St., Kyiv, Ukraine

O.Zurian_.jpgInformation about the author: head of the Department of Innovative Technologies of the Ukrainian State Geological Research Institute, candidate of technical sciences.
 Education: Stavropol higher military engineering academy of communication. Specialty: engineer of radiocommunication. Oleksii Zurian has a higher engineering and humanitarian education. In 1987, graduated from the Stavropol higher military engineering academy of communication, and in 2012, Taras Shevchenko National University of Kyiv. In 2016 at the V.N. Karazin Kharkiv National University defended his dissertation on the theme «Environmentally safe renewable sources of thermal energy».
Research area: renewable energy, designing energy efficient buildings, designing systems that operate at the expense of renewable energy sources; extraction (development) of non-traditional sources of hydrocarbons, renewable energy sources, sustainable development and ecological safety; technologies for obtaining thermal energy for heating systems using heat pump systems and heat of atmospheric air, solar energy and low-temperature energy of near-surface layers of the Earth.
Publications: over 50 scientific publications, and 16 patents for invention and utility   model.

References

1. Alimgazin A.Sh., Bahtiyarova S.G., Berguzinov A.N. Ekolohichni aspekty zastosuvannya teplonasosnykh tekhnolohiy dlya teplopostachannya riznykh obyektiv v respublitsi Kazakhstan. [Environmental aspects of the application of heat pump technolo-gies for heat supply of various objects in the Republic of Kazakh-stan]. Vestnik PGU No. 1. 2010. Pp. 42-52. [in Russian].
2. Bezrodnyj M.K. Galan M.A. Enerhetychna efektyvnist tep-lonasosovoyi systemy ventylyatsiyi z rekuperatorom teploty i retsyrkulyatsiyeyu vidpratsovanoho povitrya. [Energy efficiency of the heat pump pump system for ventilation with heat recovery and recirculation of exhaust air]. Naukovi visti NTUU «KPI». 2011. No. 2. Pp. 16-19. [in Ukrainian].
3. Basok B.I., Belyaeva T.G., Rutenko A.A., Lunina A.A. Analiz ekonomichnoyi efektyvnosti pry realizatsiyi teplona-sosnykh system dlya teplonavantazhennya. [Analysis of economic efficiency in the implementation of heat pump systems for heat supply]. Prom. teplotehnika. 2008. No. 4. Pp. 56-63. [in Russian].
4. Vargaftik N.B. Spravochnyk po teplofyzycheskym svoystvam rechovyn. [Handbook of thermophysical properties of substances]. М. Nauka. 1972. [in Russian].
5. Goshovskiy S.V., Zurian A.V. Izvlecheniye energii tepla Zemli. [Extraction of energy of heat of the Earth]. LAMBERT Academic Publishing. 2018. 296p. [in Russian].
6. Goshovskiy S.V., Zurian A.V. Analiz primeneniya razlich-nykh istochnikov vozobnovlyayemoy energii dlya op-mal'noy raboty teplonasosnykh sistem. [Analysis of the application of various renewable energy sources for optimal operation of heat pump systems]. Sbornik nauchnyih trudov Ukrainskogo gosudar-stvennogo geologorazvedochnogo instituta. 2015. No. 2. Pp. 9-20. [in Russian].
7. Goshovskiy S.V., Zurian A.V. Gruntovyye teploob-menniki (GT) dlya geotermal'nykh sistem teplosnabzheniya opti-mal'noye konstruktsii i kharakteristiki. [Soil heat exchangers (GT) for geothermal heating systems are optimally designed and fea-tures]. Sbornik nauchnyih trudov Ukrainskogo gosudarstvennogo geologorazvedochnogo institute. 2013. No. 4. Pp. 16-184. [in Russian].
8. Dokumentatsiya dlya proyektirovaniya Bosch Ther-motechnik 6720642483 (2009/12). [Design documentation Bosch Thermotechnik 6 720 642 483(2009/12)]. Retrived from
https://www.bosch-climate.ru/files/201212111351220.Condens%207000%20W.pdf [in Russian].
9. Elistratov S.L. Kompleksnoye issledovaniye ef-fektivnosti teplovykh nasosov [Comprehensive study of the effectiveness of heat pumps]. diss. doktora tehn. nauk: 01.04.14. Elistratov Sergey Lvovich. .Novosibirsk. 2010. 383 p. [in Russian].
10. Zabulonov Yu.L. Otsinka vplivu obyektiv elektro-nerhetiki na pryrodno seredovyshche ta stan zdorovya nasele-nyynya. Zakhyst dovkillya vid antropohen. navantazh. [Estimation of influence of objects of electric power industry on the natural environment and state of health of the population Zaxyst dovkillya vid antropogen. navantazh]. Zb. nauk. pr. 2005. No. 11(13). Pp. 58-64. [in Ukrainian].
11. Ilin R.A., Ilin A.K. Novyy podkhod k otsenke ef-fektivnosti teplovykh nasosov. [New approach to evaluating the efficiency of heat pumps]. Vestnik AGTU. Ser.: Morskaya tehni-ka i tehnologiya. 2010. №2. Pp. 83-87. [in Russian]
12. Kalnin I.M. Tekhnika nizkikh temperatur na sluzhbe energetiki. [Technique of low temperatures in the service of ener-gy]. Holodilnoe delo. 1996. No. 1. Pp. 26-29. [in Russian].
13. Kaplun V.V. Zasady staloho rozvytku palyvno-enerhetychnoho kompleksu ukrayiny u Svitli Vykonannya vymoh konventsiy RIO. [Principles of sustainable development of Ukraine's fuel and energy complex in the light of the requirements of the RIO conventions]. Visnyk KNUTD. 2014. No. 5(79). Pp. 64-69. [in Ukrainian].
14. Kachynskyj A.B., Xmil T.A. Ekolohichna bezpeka Ukrayiny: analiz, otsinka ta derzhavna polityka. [Ecological safety of Ukraine: analysis, evaluation and state policy]. К. NISD. 1997. 127 p. [in Ukrainian].
15. Kidruk M.I. Modelirovaniye i optimizatsiya sistem tep-losnabzheniya zdaniy s vnedreniyem vozobnovlyayemykh isto-chnikov energii. [Modeling and optimization of building heat sup-ply systems using renewable energy sources]. Nova tema. 2007. No. 4. Pp. 13-16. [in Russian].
16. Korcheviy YU.P., Volchin I.A., Horbunov V.S. ta in. Ekolohichni aspekty rozvytku teploenerhetyky Ukrayiny. [Envi-ronmental aspects of the development of heat and power engineer-ing of Ukraine]. Energetika i elektrifikatsii. 2002. No. 2. Pp. 45-50. [in Ukrainian].
17. Kudrya S.O. Stan ta perspektyvy rozvytku vid-novlyuvanoyi enerhetyky v Ukrayini. [Status and Prospects for the Development of Renewable Energy in Ukraine]. Vіsnik NAN Ukraїni. 2015. No. 12. Pp. 19-26. [in Ukrainian].
18. Limarenko A.N., Taranenko O.O. Ekologicheskiye posledstviya polucheniya i ispol'zovaniya geotermal'noy energii v Ukraine. [Ecological consequences of obtaining and using geo-thermal energy in Ukraine]. Tehnologicheskiy audit i rezervy pro-izvodstva. 2015. No.3/1(23). Pp. 19-26. [in Russian].
19. Lyubchik G.N. Ekologicheskiye pokazateli vozdeystviya energeticheskikh ustanovok na okruzhayushchuyu sredu. Promyshennaya teplotekhnika. [Environmental indicators of the impact of energy installations on the environment]. Promyshlen-naya teplotehnika. 1992. T.14. No.1-3. Pp. 72-78. [in Russian].
20. Macevitiy Yu.M., Chirkin N.B., Bogdanovich L.S., Klepanda A.S. Vnedreniye teplonasosnykh ustanovok. Ekotekhnologii i resursosberezheniye. [Introduction of heat pump installations]. Ekotehnologii i resursosberezhenie. 2008. No.3. Pp. 4-10. [in Russian]
21. Nakorchevskiy A.I. Gruntovyye akkumulyatory teploty i modernizatsiya kommunal'noy teploenergetiki. [Soil accumulators of heat and modernization of municipal heat and power engineer-ing]. K. Institut tehnicheskoy teplofiziki NAN Ukrainy. 2010. 254 p. [in Russian].
22. Nekrasova O.A., Sinyak Yu.V. Issledovaniye teplona-sosnykh sistem otopleniya (modelnyy podkhod). [Research of heat pump systems of heating (model approach)]. Teploenergetika. 1986. No.11. Pp. 30-34. [in Russian].
23. Oblasti primeneniya teplovykh naosov. [Application ar-eas of thermal pumps]. Retrived from: https://www.atmosfera.ua/heatpump/oblasti-primeneniya-tn/ 1. [in Russian].
24. Ovcharov S.V., Strebkov A.A., Buryak A.V. Razrabotka kombinirovannoy sistemy otopleniya zhilykh domov i kom-munal'nykh ob"yektov v sel'skoy mestnosti. [Development of a combined heating system for residential and public buildings in rural areas]. Tehnologicheskiy audit i rezervy proizvodstva. 2015. No.1(21). T. 1. Pp. 46-51. [in Russian]
25. Oliynichenko V.G., Marchenko E.V. Sravnitelnyy analiz tipov tekhnologicheskogo ispolneniya teplovykh nasosov. [Com-parative analysis of the types of technological performance of heat pumps]. Vozobnovlyaemaya energetika i energoeffektivnost v ХХI stoletii: Materialy XYIII Mezhdunarodnoy nauchno -prakticheskoy konferencii. Kiev. 2017. Pp. 604-609. [in Russian].
26. Petin Yu.M., Nakoryakov V.E. Teplovyye nasosy. [Heat pumps]. Rossiyskiy himicheskiy zhurnal. 1999. Т. 41. No. 6. Pp. 107-111. [in Russian].
27. Popov A.V. Analiz effektivnosti razlichnykh tipov teplovykh nasosov. [Analysis of the effectiveness of various types of heat pumps]. Zhurnal «Problemy energosberezhenie». 2005. No.1-2. Retrived from: http://www.energosovet.ru/stat422.html [in Russian]
28. Potapova A.A., Sultanguzin I.A. Primeneniye teplovykh nasosov v sisteme teplosnabzheniya promyshlennogo predpriyati-ya i goroda. [The use of heat pumps in the heat supply system of industrial enterprises and the city]. Metallurg. 2010. No.9. Pp. 44-51. [in Russian].
29. Prutska O.O., Fedyk O.Yu. Suchasnyy stan ta problemy rozvytku alʹternativnoyi enerhetyky v Ukrayini. [Current state and problems of alternative energy development in Ukraine]. Zbirnyk naukovykh prats VNAU (Vinnytskyy natsionalnyy ahrarnyy universytet). 2012. No.1(56). T. 2. Pp. 158-164. [in Ukrainian].
30. Raschet kholodil'noy mashiny. [Calculation of the re-frigeration machine]. Retrived from: http://twt.mpei.ac.ru/TTHB/2/T_T_5_2_1_Ref.html [in Russian]
31. Rozen V.P., Solovey A.I., Balashev A.A. Metodicheskiye ukazaniya dlya raboty studentov po laboratornomu praktikuma po kursam «Modeli i metody optimizatsii sistem elektrosnabzheniya», «Avtomatizirovannyye sistemy upravleniya i pererabotki infor-matsii» i «Energeticheskiy menedzhment». [Guidelines for the work of students in laboratory practical work on the courses "Models and methods for optimizing power supply systems", «Avtomatizirovannye sistemy upravleniya i pererabotki infor-macii» i «Energeticheskiy menedzhment»]. К. 1999. 27 p. [in Russian].
32. Tatarinova G.G. Metodologiya analiza dannykh v sotsiologii. Usloviye tranzitivnosti. [Methodology of data analysis in sociology. Transitivity condition]. Retrived from: http://society.polbu.ru/tatarova_sociology33_all.html [in Russian].
33. Teplovoy nasos. [Heat pump]. Retrived from: https://ru.wikipedia.org/wiki/Тепловой_насос [in Russian]
34. Fedyanin V.Ya., Karpov M.K. Ispolzovaniye gruntovykh teploobmennikov v sistemakh teplosnabzheniya. [The use of ground heat exchangers in heating systems]. Polzunovskiy vestnik. №4. 2006. Pp. 98-103. [in Russian].
35. Fedyanin V.Ya., Miheev D.D. Metodika rascheta teplovykh potokov v gruntovykh teploobmennike. [The method of calculating the heat flow in the soil heat exchanger]. Gorizonty obrazovaniya. 61-ya nauchno-tehnicheskaya konferenciya studen-tov, asprantov i professorsko-prepodavatelskogo sostava. 2003. No. 5. T. 11. Pp. 12-15. [in Russian].
36. Haynrih G., Nayork H., Nestler V. Teplovyye ustanovki dlya otopleniya i goryachego vodosnabzheniya. [Thermal installa-tion for heating and hot water]. Stroyizdat. М.
1985. 351 p. [in Russian].
37. Shatalov I.K., Frolov M.Yu. Skhema teplonasosnoy ustanovki s parallel'nym podklyucheniyem. [Scheme of heat pump installation with parallel connection]. Vestnik RUDN, ser. Inzhe-nernye issledovaniya. 2003. No.1. Pp. 103-105. [in Russian].
38. Yacenko L.V. Opredeleniye effektivnosti primeneniya kombinirovannykh energosistem na osnove vozobnovlyayemykh istochnikov energii. [Determination of efficiency of application of combined power systems on the basis of renewable energy sources]. Texnichna elektrodynamika. 1999. T.1. Pp. 34-41. [in Russian].

Abstract views: 92
PDF Downloads: 56
Published
2019-03-18
How to Cite
Goshovskyi, S., & Zurian, O. (2019). SINGLE-CIRCUIT AND DUAL-CIRCUIT HEAT PUMP SYSTEMS. INTERRELATION OF PHYSICAL PROCESSES AND EFFICIENCY. Vidnovluvana Energetika, (1(56), 83-95. https://doi.org/10.36296/1819-8058.2019.1(56).83-95