INVESTIGATION OF BOREHOLE THERMOGRAMS OF THE BEREGOVSKY HYDROTHERMAL DEPOSIT


Keywords: thermogram, heat flow, geothermal gradient, convective component, thermal conductivity

Abstract

Виконана інтерпретація свердловинних термограм Берегівського геотермального родовища з метою уточнення його концептуальної моделі. Визначено основні джерела формування експлуатаційних запасів родовища. Показано, що тепловий режим в основному формується під дією кондуктивної складової, тоді як перенесення тепла фільтрацією підземних вод має підлегле значення

References

1. Klimentov, P.P., Kononov V.M. (1989). Мetodika gidrogeologicheskyh isledovaniy [Methodology of hydrogeologi-cal research]. Moscow, Russia: Vysshaia shkola [High school] [in Russian].

2. Khmelevskoy, V.К., Gorbachev Y.I. (2004) Gеоfizi-cheskie metody isledovaniya [Geophysical methods of research ]. Pеtropavlovsk-каmchаtскy, Russia [in Russian].

3. Shestakov V.M,. Bashkatova D.N. (1974). Opytno-filtratsionnyye raboty [Experimental and filtration work]. Mos-cow, Russia: Nedra [in Russian].

4. Zharnikova R.S., Vshivzeva T.A. (1972). Otchet o re-zultatah poiskovo-razvedochnih rabot na termalnie vodi v Zakarpatskom vnutrennem progibe za 1964-1072 gody [Report on the results of exploration for thermal waters in the Transcarpathian internal deflection for 1964-1072] / trest «Kievgeologiya». Kiev, [in Russian].

5. Zharnikova R.S. (1980). Otchet o rezultatah poiskovo-razvedochnih rabot na mineralizovanie termalnie vodi dlya plavate-lnogo basseyna uchebno-sportivnoy bazi «Zakarpate» [Report on the results of prospecting for mineral thermal waters for the swimming pool of the training and sports center "Transcarpathia"] Zакаrpаtsky Expedition. Beregovo [in Russian].

6. Zharnikova R.S. (1989). Rezultaty detalnoy razvedki termalnykh vod Beregovskogo mestorozhdeniya dlya plavatelnogo basseyna uchebno-sportivnoy bazy «Zakarpatye» za 1984-89 gody[Results of detailed exploration of thermal waters of the Berehovskoye field for the swimming pool of the training and sports base "Transcarpathia" for 1984-1989] / Obyedineniye «Zapukrgeologiya» [Association "Zapukrgeologiya"], Zакаrpаt-sky Expedition. Beregovo [in Russian].

7. Zharnikova R.S. (1984). Otsinka prohnoznykh resursiv termalnykh vod Zakarpatskoyi oblasti [Estimation of predicted resources of thermal waters of the Transcarpathian region] / Obyedineniye «Zapukrgeologiya» [Association "Zapukrgeologiya"], Zакаrpаtsky Expedition. Beregovo [in Rus-sian].

8. Zharnikova R.S. (1993). Rezultati poiskov termalnykh vod v kolkhoze «Prikordonnik» Vinogradovskogo rayona Zakarpatskoí oblastí [Result of searches for thermal waters in the collective farm "Prikordonnik" of Vinogradovsky district of Zakarpattya oblast] / Obyedineniye «Zakhidukrgeologiya» [Association " Zakhidukrgeologiya "], Zакаrpаtsky Expedition. Beregovo [in Russian].

9. Zharnikova R.S. (2007). Otsinka prohnoznykh resursiv termalnykh vod Zakarpatskoyi oblasti za 1998- 2007 roki [Estimation of predicted resources of thermal waters of the Transcarpathian region for 1998- 2007]/ NАК «Nadra Ukrainy» [National Joint Stock Company "Nadra Ukrainy"], Zакаrpаtsky Expedition. Beregovo [in Ukrainian].10. Radko M.I. (1975). Pidzemni vody Zakarpatskoho vnutrishnoho prohynu [Underground waters of Transcarpathian internal deflection], Naukova dumka ["Scientific thought"], Kiev, [in Ukrainian].

11. Kutas Р.І. (2014). Geotermicheskiye usloviya zon neovulkanizma Zakarpatskogo progiba [Geothermal conditions of neovolcanic zones of the Transcarpathian trough] /Visnyk Kyyivskoho natsionalnoho universytetu im. T. H. Shevchenka [News of the National University of Ukraine. T. Shevchenko], 3, Kiev, 39-40 p. [in Russian].

12. Frolov N.M. (1991). Osnovy gidrogeotermii [Foundations of hydrogeothermy]. Moscow, Russia: Nedra [in Russian].

13. Gordiyenko V.V. (2004). Geotermicheskiy atlas Ukrainy [Geothermal atlas of Ukraine]./ Institut geofiziki im. S. I. Subbotina NANU [Institute of Geophysics named after. Subbotin of the NASU] Kiev [in Russian].

14. Filippov A.I, Filippov K.A (2004). Interpretatsiya skvazhinnykh termogramm: monografíya [Interpretation of borehole thermograms: monograph]. Akad. nauk Resp. Bashkortostan [Acad. Sciences of the Republic of. Bashkortostan] Ufa: Gilem, Russia [in Russian].

Author Biography

A. Barylo, doctor of science, Institute of Renewable Energy, NAS of Ukraine

barylo_aa.jpg

Researcher at the geothermal energy department, Renewable Energy Institute of the NAS of Ukraine.

Education: Taras Shevchenko National University of  Kyiv, hydrogeologist and engineering geologist (1990).

Research area: geothermal energy.

Publications: more than 25 including 2 state standards.


Abstract views: 18
PDF Downloads: 12
Published
2017-12-14
How to Cite
Barylo, A. (2017). INVESTIGATION OF BOREHOLE THERMOGRAMS OF THE BEREGOVSKY HYDROTHERMAL DEPOSIT. Vidnovluvana Energetika, (4 (51), 75-83. Retrieved from https://ve.org.ua/index.php/journal/article/view/27