INVESTIGATION OF BOREHOLE THERMOGRAMS OF THE BEREGOVSKY HYDROTHERMAL DEPOSIT

Keywords: thermogram, heat flow, geothermal gradient, convective component, thermal conductivity

Abstract

Виконана інтерпретація свердловинних термограм Берегівського геотермального родовища з метою уточнення його концептуальної моделі. Визначено основні джерела формування експлуатаційних запасів родовища. Показано, що тепловий режим в основному формується під дією кондуктивної складової, тоді як перенесення тепла фільтрацією підземних вод має підлегле значення

Author Biography

A. Barylo, doctor of science, Institute of Renewable Energy, NAS of Ukraine

barylo_aa.jpg

Researcher at the geothermal energy department, Renewable Energy Institute of the NAS of Ukraine.

Education: Taras Shevchenko National University of  Kyiv, hydrogeologist and engineering geologist (1990).

Research area: geothermal energy.

Publications: more than 25 including 2 state standards.

References

1. Klimentov, P.P., Kononov V.M. (1989). Мetodika gidrogeologicheskyh isledovaniy [Methodology of hydrogeologi-cal research]. Moscow, Russia: Vysshaia shkola [High school] [in Russian].
2. Khmelevskoy, V.К., Gorbachev Y.I. (2004) Gеоfizi-cheskie metody isledovaniya [Geophysical methods of research ]. Pеtropavlovsk-каmchаtскy, Russia [in Russian].
3. Shestakov V.M,. Bashkatova D.N. (1974). Opytno-filtratsionnyye raboty [Experimental and filtration work]. Mos-cow, Russia: Nedra [in Russian].
4. Zharnikova R.S., Vshivzeva T.A. (1972). Otchet o re-zultatah poiskovo-razvedochnih rabot na termalnie vodi v Zakarpatskom vnutrennem progibe za 1964-1072 gody [Report on the results of exploration for thermal waters in the Transcarpathian internal deflection for 1964-1072] / trest «Kievgeologiya». Kiev, [in Russian].
5. Zharnikova R.S. (1980). Otchet o rezultatah poiskovo-razvedochnih rabot na mineralizovanie termalnie vodi dlya plavate-lnogo basseyna uchebno-sportivnoy bazi «Zakarpate» [Report on the results of prospecting for mineral thermal waters for the swimming pool of the training and sports center "Transcarpathia"] Zакаrpаtsky Expedition. Beregovo [in Russian].
6. Zharnikova R.S. (1989). Rezultaty detalnoy razvedki termalnykh vod Beregovskogo mestorozhdeniya dlya plavatelnogo basseyna uchebno-sportivnoy bazy «Zakarpatye» za 1984-89 gody[Results of detailed exploration of thermal waters of the Berehovskoye field for the swimming pool of the training and sports base "Transcarpathia" for 1984-1989] / Obyedineniye «Zapukrgeologiya» [Association "Zapukrgeologiya"], Zакаrpаt-sky Expedition. Beregovo [in Russian].
7. Zharnikova R.S. (1984). Otsinka prohnoznykh resursiv termalnykh vod Zakarpatskoyi oblasti [Estimation of predicted resources of thermal waters of the Transcarpathian region] / Obyedineniye «Zapukrgeologiya» [Association "Zapukrgeologiya"], Zакаrpаtsky Expedition. Beregovo [in Rus-sian].
8. Zharnikova R.S. (1993). Rezultati poiskov termalnykh vod v kolkhoze «Prikordonnik» Vinogradovskogo rayona Zakarpatskoí oblastí [Result of searches for thermal waters in the collective farm "Prikordonnik" of Vinogradovsky district of Zakarpattya oblast] / Obyedineniye «Zakhidukrgeologiya» [Association " Zakhidukrgeologiya "], Zакаrpаtsky Expedition. Beregovo [in Russian].
9. Zharnikova R.S. (2007). Otsinka prohnoznykh resursiv termalnykh vod Zakarpatskoyi oblasti za 1998- 2007 roki [Estimation of predicted resources of thermal waters of the Transcarpathian region for 1998- 2007]/ NАК «Nadra Ukrainy» [National Joint Stock Company "Nadra Ukrainy"], Zакаrpаtsky Expedition. Beregovo [in Ukrainian].

10. Radko M.I. (1975). Pidzemni vody Zakarpatskoho vnutrishnoho prohynu [Underground waters of Transcarpathian internal deflection], Naukova dumka ["Scientific thought"], Kiev, [in Ukrainian].
11. Kutas Р.І. (2014). Geotermicheskiye usloviya zon neovulkanizma Zakarpatskogo progiba [Geothermal conditions of neovolcanic zones of the Transcarpathian trough] /Visnyk Kyyivskoho natsionalnoho universytetu im. T. H. Shevchenka [News of the National University of Ukraine. T. Shevchenko], 3, Kiev, 39-40 p. [in Russian].
12. Frolov N.M. (1991). Osnovy gidrogeotermii [Foundations of hydrogeothermy]. Moscow, Russia: Nedra [in Russian].
13. Gordiyenko V.V. (2004). Geotermicheskiy atlas Ukrainy [Geothermal atlas of Ukraine]./ Institut geofiziki im. S. I. Subbotina NANU [Institute of Geophysics named after. Subbotin of the NASU] Kiev [in Russian].
14. Filippov A.I, Filippov K.A (2004). Interpretatsiya skvazhinnykh termogramm: monografíya [Interpretation of borehole thermograms: monograph]. Akad. nauk Resp. Bashkortostan [Acad. Sciences of the Republic of. Bashkortostan] Ufa: Gilem, Russia [in Russian].

Abstract views: 74
PDF Downloads: 71
Published
2017-12-14
How to Cite
Barylo, A. (2017). INVESTIGATION OF BOREHOLE THERMOGRAMS OF THE BEREGOVSKY HYDROTHERMAL DEPOSIT. Renewable and Hydrogen Energy , (4 (51), 75-83. Retrieved from https://ve.org.ua/index.php/journal/article/view/27