CONVERSION OF THE TAR WATER FROM SYNGAS PLANT INTO BIOGAS

Keywords: biogas, biomass, anaerobic digestion, substrate, gasification, tar water

Abstract

Питання утилізації рідких відходів газогенераторних установок набуває актуальності з розвитком газифікації твердого палива, зокрема, біомаси. Наведено результати експериментальних досліджень сумісного бродіння гнойових відходів з конденсатом газогенераторної установки, що містить нерозчинну смолу. Визначено вихід та динаміку утворення метану залежно від концентрації конденсату. Оцінено ступінь деструкції органіки конденсату в субстратах. Показано, що при утилізації конденсату сумісно з гнойовими стоками збільшується вихід метану. При цьому концентрація конденсату в субстраті становила 4-8%. Наведено напрямки використання відпрацьованого субстрату.

Author Biography

V. Kliys, Institute of Renewable Energy, NAS of Ukraine

kliys_vp.jpg

Institute of Renewable Energy of NAS of Ukraine, head of bioenergy department, senior researcher. PhD since 1980 year.

Research area: bioenergy, gasification of biomass, organic waste utilization.

Publications: 65 scientific publications, including 18 patents.

References

1. Ofitsiynyy sayt "Bioenerhetychna asotsiatsiya Ukrayiny". (2017). [Official site "Bioenergetic Association of Ukraine"]. Rezhym dostupu [Access mode]: http://www.uabio.org [in Ukr.].
2. Delyagin N.N. (1959). Vodosmolyanoye khozyaystvo gazogeneratornykh stantsiy [Water drying facilities of gas gener-ating stations]. Moskva, Rossiyskaya federatsiya: Gostoptekhizdat [in Rus.].
3. Kantorov. M.V. (1958). Gazogeneratory i gazogenera-tornyye stantsii v metallurgicheskoy promyshlennosti [Gas gen-erators and gas generating stations in the metallurgical industry]. Moskva, Rossiyskaya federatsiya: Metallurgizdat [in Rus.].
4. Perederiy S. (2017). Mini-TES v detsentralizovannoy en-ergetike. [Mini-TPP in decentralized energy]. Rezhym dostupu [Access mode]: http://www.infobio.ru [in Rus.].
5. Pyanykh K.Y. (2017). Rozvytok naukovykh zasad tep-lotekhnolohiy zamishchennya pryrodnoho hazu alternatyvnymy vydamy palyva [The development of the scientific foundations of heat technology replacing natural gas with alternative fuels]. Ki-yev, Ukraina: Instytut hazu NAN Ukrayiny [in Ukr.].
6. Klyus S.V., Zhovmir M.M., Maslyukova Z.V., Demchyna V.P. (2016). Vyznachennya osnovnykh pokaznykiv ta efektyv-nosti chastkovoyi hazyfikatsiyi biomasy v hazoheneratori shchilnoho sharu z obernenym duttyam [Determination of the main indicators and the efficiency of partial biomass gasification in a gas-generating unit of a dense layer with an inverse blow]. Vid-novluvava energetika [Renevable energy], 2, 79–87 [in Ukr.].
7. Kremneva Y.V., Gubinskiy M.V., Shevchenko G.L., Adamenko D.S., Shishko Y.V. (2009). Issledovaniye termich-eskogo razlozheniya biomassy v rezhime filtratsionnogo goreniya [Investigation of the thermal decomposition of biomass in the filtration combustion regime]. Metallurgicheskaya teplotekhnika [Metallurgical heat engineering], 1, 126–136 [in Rus.].
8. Klius V.P., Chetveryk H.O. (2017). Sumisne anaerobne brodinnya gnoyovih vidhodiv ta kondensatu gazogeneratornoyi ustanovki [Anaerobic digestion of mixture of manure with con-densate from syngas plant]. Vidnovluvava energetika [Renevable energy], 3, 80–86 [in Ukr.].
9. MVV 081/12-0136-04 Vymiryuvannya bikhromatnoyi okyslyuvanosti u probakh pryrodnykh, pytnykh ta stichnykh vo-dakh fotometrychnym metodom z vykorystannyam analizatora ridyny Flyuorat-02-3M [Measurement of bichromate oxidation in samples of natural, drinking and sewage waters by photometric method using a fluororate-02-3M liquid analyzer]. [in Ukr.].
10. Angelidaki I., Ellegaard L., Ahring B.K. (1993). Ma-tematychna model dlya dynamichnoho modelyuvannya anaerob-noho peretravlennya skladnykh substrativ: zoseredzhennya uvahy na halmuvanni amiaku [A mathematical model for dynamic simu-lation of anaerobic digestion of complex substrates: Focusing on ammonia inhibition]. Bioresursnyy tekhnolohiya [Bioresource Technology], 42, 159–166 [in Eng.].
11. Eder B., Shults K.H. (2011). Biogazovyye ustanovki [Bi-ogas installations]. Kiyev, Ukraina: Zorg Ukraina [in Rus.].
12. Dubrovskis V.S., Viestur U.E. (1988). Metanovoye sbra-zhivaniye selskokhozyaystvennykh otkhodov [Methane fermenta-tion of agricultural waste]. Riga, Latviya: Znaniye [in Rus.].
13. Avtomatychna systema testuvannya potentsialu metanu. (2016). [Automatical methane potential test system]. – Lund, Shvetsiya: Upravlinnya bioprotsesoramy Shvetsiya AB [in Eng.].
14. Dobryva tverdi ta vapnuvalni materialy. Vyznachennya vmistu volohy hravimetrychnym metodom. Vysushuvannya za temperatury 105±2°S: DSTU EN 12048:2005. (2006). [Fertilizers for solid and lime materials. Determination of moisture content by gravimetric method. Drying at 105±2°С: ДСТУ EN 12048:2005.]. Kiyev, Ukraina: Derzhspozhyvstandart Ukrayiny. [in Ukr.].

Abstract views: 31
PDF Downloads: 42
Published
2017-12-14
How to Cite
Kliys, V. (2017). CONVERSION OF THE TAR WATER FROM SYNGAS PLANT INTO BIOGAS. Vidnovluvana Energetika, (4 (51), 84-92. Retrieved from https://ve.org.ua/index.php/journal/article/view/28