[1]
Kuznietsov, M. and Uzheyko, S. 2016. Probabilistic aspects of renewable energy using in the Chernobyl Zone. Vidnovluvana energetika . 3 (46) (Sep. 2016), 6-12.