[1]
Karpchuk, H. and Budko, M. 2020. FEATURES OF OPERATION OF THE SYSTEM "POLY SILICON PHOTOVOLTAIC MODULE - PROTON EXCHANGE MEMRANE ELECTROLYSER". Vidnovluvana energetika. 3(62) (Sep. 2020), 16-26. DOI:https://doi.org/10.36296/1819-8058.2020.3(62).16-26.