(1)
Basok, B.; Davydenko, B.; Pavlenko, A.; Novikov, V.; Koshlak, H. INFLUENCE OF GROUNDWATER FILTRATION FLOW ON THE THERMAL EFFICIENCY OF UNDERGROUND HEAT EXCHANGER. VE 2022, 71-80.