Karpchuk, H., & Budko, M. (2020). FEATURES OF OPERATION OF THE SYSTEM "POLY SILICON PHOTOVOLTAIC MODULE - PROTON EXCHANGE MEMRANE ELECTROLYSER". Vidnovluvana Energetika, (3(62), 16-26. https://doi.org/10.36296/1819-8058.2020.3(62).16-26