KUZNIETSOV, M.; UZHEYKO, S. Probabilistic aspects of renewable energy using in the Chernobyl Zone. Vidnovluvana energetika , n. 3 (46), p. 6-12, 12 Sep. 2016.